Venue:

Guangdong Hotel, Guangzhou, China:

A 4-star hotel (广东大厦)